SG-4

PHONIES
Photographer- Joe Kramm
Model- Sarah McCall
Make-up- Johnny Edward Coronado
Hair- Kazu Katahira